• Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

    • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2024/2025.

     W poniższym linku w załącznikach znajdują się wszelkie niezbędne informacje dot. rekrutacji oraz przeliczania na punkty:

     https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17841,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

     Poniżej skrócony harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 6 MKO.

     1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych: 15 - 29 maja do godz. 15.00

     Wnioski można składać osobiście a także w przypadku szkół na terenie W formie  wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.  Należy wejść na stronę wybranej szkoły na zakładkę rekrutacja i w tym miejscu będą dostępne niezbędne również niezbędne dokumenty i informację o procedurze rekrutacyjnej.

     2. Przeprowadzenie sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (dyrektorzy ustalają dokładne terminy sprawdzianów): od 31 maja do 12 czerwca.

     3. Wyniki sprawdzianów.  

     Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił oraz w elektronicznym systemie:  do 14 czerwca.

     4 II termin sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (dyrektorzy ustalają dokładne terminy sprawdzianów)- dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić w pierwszym terminie:  do 28 czerwca.

     5. Wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w II terminie. Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił i w elektronicznym systemie: do 2 lipca.

     6. Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie skierowań na badania lekarskie  od 15 maja do 22 lipca.

     7. Składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany decyzji dotyczących wyboru szkół;  3-10 lipca do godz. 15.00

     8. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 19 lipca do godz. 12.00

     9. Potwierdzanie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.    19-24 lipca do godz. 15.00

      

     Postępowanie uzupełniające 
     1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół.  29-31 lipca do godz. 15.00

     2. Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie skierowań na badania lekarskie:  od 29 lipca do 9 sierpnia

     3. Przeprowadzenie sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (dyrektorzy ustalają dokładne terminy sprawdzianów: 1-2 sierpnia

     4. Wyniki sprawdzianów.  

     Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił i w elektronicznym systemie  do 5 sierpnia

      

     5. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  8 sierpnia

     6. Potwierdzanie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  8-12 sierpnia do godz. 12.00

     7. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 12 sierpnia do godz.15.00.

     Ważna informacja, jeśli wyborem ucznia będzie szkoła z terenu Warszawy do systemu elektronicznego będzie logować się za pomocą podania numeru PESEL. Nasza szkoła nie wydaje loginów, tak jak czynią to szkoły warszawskie.

     W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych należy zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie danej placówki w zakładce REKRUTACJA.

      

     Przewodnik:

     https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji/17966,Przewodnik-dla-Rodzicow-rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-20242025.html

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34
    05-800 Pruszków
    05-800 Pruszków
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych