• Dokumenty do pobrania:

    Uchwała w sprawie określania kryteriów dotyczących rekrutacji do klas zerowych

    Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

    Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

    Zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji do klas zerowych

    Oświadczenie o szczepieniu

     

     

    Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w szkołach podstawowych,

    dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków na rok szkolny 2023/2024

    1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem rekrutacji elektronicznej.

    Termin składania wniosków do szkół: 01.03.2023 r. do 15.03.2023 r.

    2. W roku szkolnym 2023/2024 oddziały przedszkolne (kl.„0”) utworzone zostaną w następujących szkołach podstawowych:

    • Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Topolowa 10
    • Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jasna 2
    • Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34
    • Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Hubala 4
    • Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. J. Długosza 53
    • Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Lipowa 31
    • Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44
    • Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Mostowa 6
    • Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Pływacka 16

     

    W przypadku, gdy liczba dzieci będzie przewyższała liczbę miejsc w oddziale Prezydent Miasta będzie kierował dzieci do innej placówki szkolnej, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania ucznia.

    3. Kandydaci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w szkołach, które są w stanie zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju, specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz zajęcia zgodnie z zaleceniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Oddziały integracyjne znajdują się w następujących placówkach:

    • Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Topolowa 10
    • Szkoła podstawowa Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34
    • Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44
      

    4. Harmonogram naboru określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2023 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków.

     

    5. Kryteria naboru na pierwszym etapie rekrutacji określa ustawa Prawo oświatowe
    (Dz.U. z 2021 r, poz. 1082 ze zm.). Kryteria na drugim etapie rekrutacji określa Uchwała Nr LXXI.648.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34 05-800 Pruszków 05-800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych