• Klasa 0

    • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0)
     w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
     Gmina Miasto Pruszków
     na rok szkolny 2024/2025

     Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

     Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych odbywać się będzie w terminie:

     • od 4 marca 2024 r. od godz. 8.00
     • do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00

     Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie.

     Szczegółowe informacje oraz link do logowania:

     https://pruszkow.rekrutacje.edu.pl/

     W roku szkolnym 2024/2025 oddziały przedszkolne (kl.„0”) utworzone zostaną w następujących szkołach podstawowych:

     S Z K O Ł Y

     NAZWA PLACÓWKI

     ADRES

     TELEFON

     DYREKTOR

     Szkoła Podstawowa Nr 1

     im. Józefa Piłsudskiego

     ul. Topolowa 10

     22 758 63 52

     Ewa

     Nowicka

     Szkoła Podstawowa Nr 2

     im. Kornela Makuszyńskiego

     ul. Jasna 2

     22 758 79 74

     Marek

     Śrębowaty

     Szkoła Podstawowa Nr 3

     im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej

     ul. Wojska Polskiego 34

     22 728 08 83

     Elżbieta Żurawiecka

     Szkoła Podstawowa Nr 4

     im. Jana Pawła II

     ul. Hubala 4

     22 758 68 07

     Maria

     Stawska

     Szkoła Podstawowa Nr 5

     im. I. J. Paderewskiego

     ul. Długosza 53

     22 486 31 21

     Aleksandra

     Kurtz

     Szkoła Podstawowa Nr 6

     im. Henryka Sienkiewicza

     ul. Lipowa 31

     22 758 79 44

     Anna

     Tybora

     Szkoła Podstawowa Nr 8

     im. Władysława Broniewskiego

     ul. Obrońców Pokoju 44

     22 728 94 39

     Magdalena Kulmaczewska

     Szkoła Podstawowa Nr 9

     im. Marii Skłodowskiej-Curie

     ul. Mostowa 6

     22 758 12 47

     Konrad

     Stańczyk

     Szkoła Podstawowa Nr 10

     im. Marii Konopnickiej

     ul. Pływacka 16

     22 299 39 19

     Mirosława Śliwińska

      

     Rodzice mają możliwość  wskazania 3 oddziałów przedszkolnych w procesie rekrutacji.

     Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego oddziału przedszkolnego, wskazanego przez Rodziców we wniosku,  Prezydent Miasta skieruje dziecko do innego oddziału przedszkolnego, z zachowaniem odległości 3 km od miejsca zamieszkania.

     Rekrutacja do oddziału przedszkolnego będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

     - kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:

     1. wielodzietność rodziny kandydata;
     2. niepełnosprawność kandydata;
     3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
     4. niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata;
     5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
     6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
     7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     - kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

     1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
     2. Zasiłek rodzinny - 4 punkty.
     3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna - 2 punkty.
     4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
     5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu -  8 punktów.
     6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

     Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru.

     Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej może wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach oraz zwrócić się z wnioskiem o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach do Prezydenta Miasta, który za pośrednictwem odpowiednich instytucji uzyska niezbędne informacje.

     Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała  punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

     Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

     Postępowanie uzupełniające

     Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wyłącznie w przypadku, gdy w oddziale przedszkolnym będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

     Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie zostaną uwzględnione.

     Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

     • pracownicy sekretariatu szkoły,
     • pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa

     Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

     link z zarządzeniem:  24/2024 - Zarządzenia - Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Pruszkowa (um.pruszkow.pl)

     Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

     link z uchwałą:    LXXI.648.2023 - Uchwały - Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Pruszkowa (um.pruszkow.pl)       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34
    05-800 Pruszków
    05-800 Pruszków
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych