• Deklaracja dostępności

   Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.spmzs.pl; www.sp3pruszkow.edupage.org/

   Data publikacji strony internetowej: 2019.09.01

   Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.09.01

   Data ostatniej aktualizacji: 2024.03.31

   Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej: Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Status pod względem zgodności:

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
   • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
   • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
   • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

    

   Wyłączenia:

   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

   Dostępna strona

   • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.
   • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
   • Możliwość zmiany kontrastu tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Możliwość włączenia wersji dla słabowidzących.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Waldemar Szczygielski, email: w.szczygielski@spmzs.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 22 728 08 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej jest usytuowane od ul. Kubusia Puchatka, gdzie znajduje się podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych.

   W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Nie ma wind, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym przedostanie się na piętro. W tym celu służą odpowiednie platformy przyschodowe. Na parterze w holu B znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

   W budynku szkoły, w części A i B są zamontowane platformy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

   Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. Kubusia Puchatka są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

   Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

   Na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz, potrzebę tę należy zgłosić z wyprzedzeniem czasowym.

    

  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
    • 22 728 08 83
    • al. Wojska Polskiego 34
     05-800 Pruszków
     05-800 Pruszków
     Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych