• Elżbieta Żurawiecka

    01.03.2022 21:47
    godziny pracy

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    8:00-10:45

    11:30-14:30

    15:15-16:00

    8:00-13:00

    8:00-12:00

    8:00-13:30

    8:00-11:30

   • Małgorzata Harczuk

    13.12.2021 11:07
    godziny pracy

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    8:45-12:45

    8:15-12:15

    9:00 - 16:00

    8:15-12:15

    8:15 -11:15

     

   • Czym się zajmuje pedagog?

    Do zadań pedagoga należy w szczególności:

    1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

    2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

    3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

    4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

    5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

    6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

    7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

    8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

    a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

    b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach


   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
    • sp3@miasto.pruszkow.pl
    • 22 728 08 83
    • al. Wojska Polskiego 34 05-800 Pruszków 05-800 Pruszków Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych