• Egzamin ósmoklasisty

   • Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminach:

    I. TERMIN GŁÓWNY

    14 maja 2024 r. (wtorek)  godz. 9:00 – język polski

    15 maja 2024 r. (środa) godz. 9:00 – matematyka

    16 maja 2024 r. (czwartek) godz. 9:00 – język obcy nowożytny

    II. TERMIN DODATKOWY:

    10 czerwca 2024 r. (wtorek)  godz. 9:00 – język polski

    11 czerwca 2024 r. (środa) godz. 9:00 – matematyka

    12 czerwca 2024 r. (czwartek) godz. 9:00 – język obcy nowożytny

    Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

    1. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo
    2. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

    CZAS TRWANIA EGZAMINU

    Egzamin z języka polskiego –  120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony / 210 minut w przypadku uczniów – obywateli Ukrainy)

    Egzamin z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

    Egzamin z języka obcego nowożytnego – 90 minut lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

    Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

    Na egzaminie uczeń:

    1. Nie może mieć przy sobie i wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystać z takich urządzeń w tej sali.
    2. Może wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.
     1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)
     2. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
    3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
    4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
    5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.
    6. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.
    7. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
    8. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

    PRZEPROWADZANIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU

    1. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:
     1. zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty;
     2. dodatkowym czasie po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań przeznaczonym na:
      1. w przypadku egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka: angielskiego – sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi) – dodatkowe 5 minut;
      2. w przypadku egzaminu z języka rosyjskiego – sprawdzenie poprawności przeniesienia rozwiązań zadań otwartych na kartę rozwiązań zadań otwartych (jeżeli karta rozwiązań zadań otwartych stanowi część arkusza egzaminacyjnego) oraz sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi) – dodatkowe 10 minut;
     3. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
    2. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
    3. .Uczeń umieszcza kod ucznia, numer PESEL/numer dokumentu tożsamości oraz naklejki:
     1. w przypadku arkusza z języka polskiego, matematyki oraz języka: angielskiego – na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi;
     2. w przypadku arkusza z języka rosyjskiego  – na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych, na karcie odpowiedzi oraz na wskazanych stronach karty rozwiązań zadań otwartych.
    4. W przypadku arkusza z języka  rosyjskiego – w związku z przeprowadzanym e-ocenianiem – kodowaniu będą podlegać poszczególne kartki przeznaczone na zapisanie rozwiązań zadań otwartych
    5. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym  o czasie zapisanym na tablicy (planszy).
    6. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz zapisał rozwiązania zadań otwartych na karcie rozwiązań zadań otwartych (jeżeli stanowi ona część arkusza egzaminacyjnego z języka rosyjskiego). W przypadku braku zaznaczeń na karcie odpowiedzi poleca zdającemu wykonanie tej czynności.
    7. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
    8. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności.
    9. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:
     1. informuje zdających o zakończeniu pracy;
     2. wyznacza dodatkowy czas:
      1. w przypadku egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka: angielskiego – 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
      2. w przypadku egzaminu z języka rosyjskiego – 10 minut na sprawdzenie poprawności zapisania rozwiązań zadań otwartych na karcie rozwiązań zadań otwartych, jeżeli stanowi ona część arkusza egzaminacyjnego oraz na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
     3. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.
    10. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty rozwiązań zadań otwartych (jeżeli stanowią część arkusza) z kartami odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

    UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

    1. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu następuje w przypadku:
     1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;
     2. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach;
     3. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu.

    PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

    1. Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: https://ziu.gov.pl/login. Login oraz hasło do logowania zdającemu zostaną przekazane przez dyrektora szkoły.. Wyniki będą udostępnione w ZIU 3 lipca 2024 r. od godz. 8:30.

     

    Do ZIU można się zalogować również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

    WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ

    1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty, tj. od 3 lipca 2024 r. do 3 stycznia 2025 r.
    2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.
    3. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną (w tym za pośrednictwem ZIU), faksem lub pocztą tradycyjną, na zasadach wskazanych przez OKE (załącznik 16a).
    4. Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie niż określona w załączniku 16a. We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:
     1. imię i nazwisko zdającego;
     2. PESEL zdającego (a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)
     3. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu;
     4. przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy.
    5. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia w ZIU (SIOEO) informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty, tj. od 3 lipca 2024 r., zgodnie z kolejnością wpływu.

    Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

    1. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024
    2. przykładowe arkusze egzaminacyjne
    3. arkusze egzaminu próbnego
    4. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
    5. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2023.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34
    05-800 Pruszków
    05-800 Pruszków
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych