• Dokumenty do pobrania:

     Zgłoszenie dziecka z rejonu do klasy I

     Podanie o przyjęcie do klasy integracyjnej

     Wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu do klasy I

     Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

     Obwody szkół podstawowych

     Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

     Zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji do klas pierwszych

      

     Rekrutacja do klas I szkół podstawowych,

     prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków

     w roku szkolnym  2023/2024.

      

       W roku szkolnym 2023/2024 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2016. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2023 kończy 6 lat.

      

     Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu
     na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w
      terminie od 1.03.2023 r. do 15.03.2023 r.

      

     Wzór zgłoszenia dostępny jest w tym linku i po wypełnieniu należy go złożyć w sekretariacie wybranej szkoły.

      

     Gmina Miasto Pruszków jest organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych:

     • Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Topolowej 10,
     • Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Jasnej 2,
     • Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34
     • Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Hubala 4
     • Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. J. Długosza 53
     • Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Lipowej 31,
     • Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,
     • Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6
     • Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Pływacka 16.

      

     Alfabetyczny wykaz ulic ze wskazaniem obwodu szkoły znajduje się w załączniku.

      

     Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych:

     • w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Topolowej 10,
     • w Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34,
     • w Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44

      

     Szkoły te są w stanie zapewnić dzieciom  odpowiednie warunki do rozwoju, specjalistyczne zaplecze pomocy dydaktycznych, a także realizację zajęć zalecanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

      

     REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

      

     Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami.

      

        Dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie, podlegają procesowi rekrutacji uzupełniającej, w terminie od 16.03.2023 r. do 30.03.2023 r. Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami.

      

     Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  02.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z  tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2023 Prezydenta Miasta Pruszkowa z  dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym  2023/2024 do publicznych  przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34 05-800 Pruszków 05-800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych