• Projekt "Każdy inny- wszyscy równi"
    • Projekt "Każdy inny- wszyscy równi"

    • 11.11.2023 23:32
    • Projekt przeznaczony jest dla placówek oświatowych w których kształcą się osoby zainteresowane tematyką osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

     Realizacja działań projektowych zaplanowana jest na rok szkolny 2023/2024. Realizowany będzie w klasach 1a, 1b, 2a, 3a, 3b

     Cele projektu:

     • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
     • rozwijanie empatii i tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
     • likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
     • przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.
      

     16.11.2023r. - Międzynarodowy dzień Tolerancji

     Cele zajęć:

     • rozwijanie empatii, 
     • kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec odmienności, 
     • rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych, 
     • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
      
    • Wróć do listy artykułów
  • Czym się zajmuje pedagog?

   Do zadań pedagoga należy w szczególności:

   1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

   2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

   3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

   4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

   5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

   6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

   7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

   8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

   a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

   b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach


  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34
    05-800 Pruszków
    05-800 Pruszków
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych