• Stypendia i zasiłki szkolne 2022/2023
    • Stypendia i zasiłki szkolne 2022/2023

    • 01.09.2022 22:34
    • POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

      
    • W nowym roku szkolnym 2022/2023 uczniowie zamieszkujący teren Gminy Miasto Pruszków, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będą mogli skorzystać z pomocy w postaci STYPENDIUM SZKOLNEGO. Pomoc taka przysługuje:

     • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
     • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
     • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

     Stypendium szkolne będzie mógł otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

     Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto.

     Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2022 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

     Termin składania wniosków o przyznanie stypendium od 1 do 15 września 2022 r.

     W przypadku uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków, wniosek należy złożyć do tej szkoły. 

     Jeżeli szkoła znajduje się w innej miejscowości, lub której Gmina Miasto Pruszków nie jest organem prowadzącym, to wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, Pruszków.

     Formą pomocy materialnej dla ucznia jest także ZASIŁEK SZKOLNY. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej np. z powodu zdarzenia losowego takiego jak śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących, ciężkiego wypadku ucznia powodującego uszczerbek na zdrowiu, nagłej lub nieuleczalnej choroby ucznia lub rodzica.

     Podstawa prawna:
     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021, poz. 1915 ze zm.).
     Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021, poz. 2268 ze zm.).

      

     Załączniki do pobrania

     Klauzula informacyjna

     Wniosek - stypendium szkolne 2022_2023

     Wniosek - zasiłek szkolny 2022_2023

      

     Źródło: Stypendia szkolne - Stypendia i zasiłki szkolne - Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Pruszkowa (um.pruszkow.pl)

    • Wróć do listy artykułów
  • Czym się zajmuje pedagog?

   Do zadań pedagoga należy w szczególności:

   1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

   2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

   3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

   4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

   5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

   6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

   7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

   8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

   a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

   b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach


  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34
    05-800 Pruszków
    05-800 Pruszków
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych