• Projekt "Każdy inny- wszyscy równi"

    Projekt "Każdy inny- wszyscy równi"

    11.11.2023 23:32

    Projekt przeznaczony jest dla placówek oświatowych w których kształcą się osoby zainteresowane tematyką osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

    Realizacja działań projektowych zaplanowana jest na rok szkolny 2023/2024. Realizowany będzie w klasach 1a, 1b, 2a, 3a, 3b

    Cele projektu:

    • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
    • rozwijanie empatii i tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
    • likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
    • przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.
     

    16.11.2023r. - Międzynarodowy dzień Tolerancji

    Cele zajęć:

    • rozwijanie empatii, 
    • kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec odmienności, 
    • rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych, 
    • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
     
   • Godziny pracy pedagoga szkolnego

    07.09.2022 08:50

    Małgorzata Harczuk                       Małgorzata Dominiak

    pedagog szkolny                             pedagog specjalny

     

    poniedziałek: 08:45-13:00                poniedziałek: 08:00-12:30

    wtorek: 08:00-12:00                          wtorek: 09:00-13:30

    środa: 08:00-12:00                             środa: 09:00-13:30

    czwartek: 09:30-16:00                         czwartek: 08:00-12:30

    piątek: 08:45-13:00                              piątek: 12:00-16:00

   • Stypendia i zasiłki szkolne 2022/2023

    Stypendia i zasiłki szkolne 2022/2023

    01.09.2022 22:34

    POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

     

    W nowym roku szkolnym 2022/2023 uczniowie zamieszkujący teren Gminy Miasto Pruszków, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będą mogli skorzystać z pomocy w postaci STYPENDIUM SZKOLNEGO. Pomoc taka przysługuje:

    • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
    • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
    • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

    Stypendium szkolne będzie mógł otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

    Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto.

    Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2022 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

    Termin składania wniosków o przyznanie stypendium od 1 do 15 września 2022 r.

    W przypadku uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków, wniosek należy złożyć do tej szkoły. 

    Jeżeli szkoła znajduje się w innej miejscowości, lub której Gmina Miasto Pruszków nie jest organem prowadzącym, to wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, Pruszków.

    Formą pomocy materialnej dla ucznia jest także ZASIŁEK SZKOLNY. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej np. z powodu zdarzenia losowego takiego jak śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących, ciężkiego wypadku ucznia powodującego uszczerbek na zdrowiu, nagłej lub nieuleczalnej choroby ucznia lub rodzica.

    Podstawa prawna:
    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021, poz. 1915 ze zm.).
    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021, poz. 2268 ze zm.).

     

    Załączniki do pobrania

    Klauzula informacyjna

    Wniosek - stypendium szkolne 2022_2023

    Wniosek - zasiłek szkolny 2022_2023

     

    Źródło: Stypendia szkolne - Stypendia i zasiłki szkolne - Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Pruszkowa (um.pruszkow.pl)

   • Czym się zajmuje pedagog?

    Do zadań pedagoga należy w szczególności:

    1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

    2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

    3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

    4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

    5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

    6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

    7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

    8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

    a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

    b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach


   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
    • 22 728 08 83
    • al. Wojska Polskiego 34
     05-800 Pruszków
     05-800 Pruszków
     Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych