• Kim jest nauczyciel wspomagający?

    • Potocznie stosujemy nazewnictwo nauczyciel wspomagający / wspierający choć tak naprawdę prawidłowo osobę piastujące to stanowisko powinno się nazywać nauczyciel współorganizujący proces kształcenia zintegrowanego.

      

     Szkoła Podstawowa nr 3 zawiera w sobie oddziały integracyjne, oznacza to, że wraz z dziećmi pełnosprawnymi obowiązek edukacyjny realizują również uczniowie z różnorodnymi niepełnosprawnościami.

      

     Do każdej klasy integracyjnej dopisany jest nauczyciel wspomagający, którego zadaniem jest czuwanie nad integracją uczniów pełnosprawnych z uczniami z niepełnosprawnościami. Ponadto nauczyciel wspomagający regularnie kontroluje postępy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współpracuje ­z nauczycielem przedmiotu. Zadaniem nauczyciela wspomagającego jest również uwrażliwianie uczniów na pomoc i potrzeby ich rówieśników z niepełnosprawnościami. Wspólnie z nauczycielem przedmiotu sprawdza i ocenia prace uczniów, wystawia oceny śródroczne i końcowo roczne. Niezmiernie istotnym zadaniem nauczyciela wspomagającego jest podejmowanie działań na rzecz budowania integracji wśród uczniów i rodziców dzieci pełnosprawnych i tych z niepełnosprawnościami, wspieranie i edukowanie w kwestii różnorodnych niepełnosprawności oraz udzielanie porad odnośnie możliwości korzystania z różnych instytucji i pomocy innych specjalistów.

      

     Nasza Szkoła posiada nowoczesne, dobrze uposażone salki rewalidacyjne. Ich zaletą niewątpliwie jest kameralna stonowana przestrzeń, która pozwala uczniom skupić się na pracy. Sale zostały tak uposażone wizualnie oraz w pomoce dydaktyczne, aby nie przebodźcować naszych podopiecznych. Odległość od głównego budynku sprawia, że ani hałas przerw ani dźwięk dzwonka nie odrywa uczniów od pracy.

      

      

     Bibliografia:

     1. Celuch, M. (2020). Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku. Pojęcie i umocowanie prawne. Obowiązki i zasady współpracy z innymi nauczycielami. Niezbędna dokumentacja. Pytania i odpowiedzi. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
     2. Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika Specjalna, od tradycji do współczesności. Kraków: Impuls.
     3. Głodkowska, J. (2013). Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym, Szkoła Specjalna, nr 11, ss. 5-16.
     4. ORE. (2015). Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – wyzwanie dla JST. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

      

      

     Zespół nauczycieli wspomagających

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34
    05-800 Pruszków
    05-800 Pruszków
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych